Yönetmelik

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ

 UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atılım Üniversitesine bağlı olarak kurulan Atılım Üniversitesi Savunma Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atılım Üniversitesi Savunma Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)    Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b)    Merkez: Atılım Üniversitesi Savunma Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c)    Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç)    Rektör: Üniversite Rektörünü,

d)    Savunma Planlaması: Silahlı Kuvvetlerin hedeflenmiş kuvvet yapısına ulaşabilmesi için ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanlanması, programlanması ve bütçelendirilmesi süreçlerini,

e)    Savunma Sanayii: Ülke güvenliğinin sağlanması ve Silahlı Kuvvetlerin caydırıcı gücünün artarak devamını sağlamaya yönelik ihtiyaç duyduğu savunma teçhizatını tedarik edebilmek amacı ile yönlendirilmiş sanayiyi,

f)     Savunma Teknolojileri: Savunma planlama sürecinde ortaya çıkan planlanan, programlanan ve bütçelenen ihtiyaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan teknolojileri,   

g)    Üniversite: Atılım Üniversitesini,

h)   Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

                      

Merkezin amacı

          MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Savunma Sanayi’nde ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Savunma Planlama Sürecinde ortaya çıkacak ihtiyaç sahibi makam ihtiyaçlarının karşılanması başta olmak üzere talep edilecek diğer konularda;

  1. Araştırmalar yapmak,
  2. Analizler icra etmek,
  3. Modelleme, tasarım, simülasyon ve imalat çalışmalarının yürütmek,

ç)  Savunma teknolojilerini izlemek ve değerlendirmek,

  1. Savunma teknolojilerine ilişkin teknoloji öngörülerinde bulunmak,
  2. Temel ve Teknolojik Alt Yapı teknolojilerini geliştirmek,
  3. Temel ve Teknolojik Altyapı teknolojilerine ilişkin teknolojik gösterimlerde bulunmak,
  4. İhtiyaç duyulan sistem ve/veya alt sistemlere ilişkin sistem mühendisliği uygulamaları yapmak, sureti ile Türk Savunma Sanayi’nin gelişimine katkıda bulunmaktır.

 

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Türk Savunma Sanayi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin savunma planlama sürecinde ortaya çıkacak savunma teknolojileri ile ilgili çalışmaları yürütecek olan merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Savunma teknolojileri ile ilgili konularda akademik ve uygulamalı proje konuları üretmek, bu konularda kamu, özel sektör ve diğer araştırma kurum ve kuruluşları ile ortaklaşa projeler geliştirmek, önermek ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,

b) Savunma teknolojileri ile ilgili konularda her düzeyde ulusal ve uluslararası kongre, çalıştay, kurs, seminer, yarışma ve benzeri toplantılar düzenlemek,

c) Bu programlar ve uygulamalar aracılığıyla Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

ç) Savunma teknolojilerine ilişkin öngörülerde bulunmak, ihtiyaç duyulan temel ve teknolojik altyapı teknolojilerini geliştirmek, geliştirilen teknolojilere ilişkin gösterimlerde bulunurak savunma teknolojilerinin yaygınlaşmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmak.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

 

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, savunma sanayii ve savunma teknolojileri konusunda akademik bilgi birikimine sahip tam zamanlı Üniversite öğretim üyeleri ve/veya görevlileri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Lüzum görülmesi halinde müdür görev süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Müdürün talep etmesi halinde kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği bir kişiyi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilebilir. Müdür yardımcısı Müdürün kendisine vereceği görevleri yerine getirir.

(3) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

 

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a)    Merkezi temsil etmek,

b)    Yönetim Kurulunda ve Danışma Kurulunda görev yapabilecek üyeleri ve diğer Merkez çalışanlarını belirleyerek görevlendirilmeleri için Rektöre teklif etmek,

c)    Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi belirlemek, Yönetim ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

ç)    Merkezin idari işlerini yürütmek,

d)    Merkezin çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda düzenli bir biçimde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

e)    Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde uygulamak,

f)     Yönetim Kurulu tarafından karar verilen konularda gerekli protokol ve anlaşmaları yapmak,

g)    Yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı işbirliğini gerçekleştirmek,

ğ)    Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma raporunu ve bütçe önerisini Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

 

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede görev yapan tam zamanlı öğretim üyeleri ve/veya görevlileri arasından görevlendirilecek dört kişi ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı Müdürdür.

(2) Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez çalışmalarına katılan Üniversite  öğretim üyeleri ve/veya görevlileri tarafından yapılan seçimle belirlenen ve sıralanan sekiz öğretim üyesi ve/veya görevlisi arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni bir üye görevlendirilir. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

(3) Yönetim Kurulu; Müdürün toplantı çağrısı üzerine yılda en az dört kez olağan, gerektiğinde olağanüstü toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

 

Yönetim kurulunun görevleri        

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a)    Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b)    Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programlarını değerlendirmek,

c)    Merkezin yıllık bütçe tasarısını hazırlamak,

ç)    Araştırma ve yayın konularında düzenleme yapmak ve kararlar almak,

d)    Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak ve görevlendirilmek üzere gerektiğinde Rektörün onayına sunmak,

e)    Merkezin uzun vadeli bilimsel ve yönetsel plan ve programlarını hazırlamak,

f)     Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak,

g)    Merkezdeki çalışmaların etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, daha iyi ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri ve kararları almak.

 

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, çalışma konularıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri ve/veya görevlileri, istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ve uzmanlar arasından üç yıllık süreyle Rektör tarafından görevlendirilen en fazla 20 kişiden oluşur. Görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı şekilde olur. Danışma Kurulu Müdürün yazılı çağrısı üzerine yılda en az bir defa salt çoğunluk aranmadan toplanır ve tavsiye niteliğinde kararlar alarak Müdüre yazılı olarak bildirir.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda, Merkez çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Gelirler

MADDE 13 – (1) Merkezin gelirleri şunlardır:

a)    Üniversite bütçesinden tahsis edilecek ödenekler,

b)    Her türlü yardım ve bağışlar,

c)    Merkez faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

ç)    Üniversitenin; desteklenen araştırma, geliştirme, uygulama, eğitim ve danışmanlık projelerinden sağlanan gelirler,

d)    Diğer gelirler.

 

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

 

Demirbaş ve ekipman

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

 

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanıdır. Başkan bu yetkisini Rektör veya Müdüre devredebilir.

 

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.